Showing 85–112 of 172 results

3.500.0006.500.000
3.500.0006.500.000
3.500.0006.500.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD090)

7.500.000
10.020.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD085)

6.500.000
3.900.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD082)

5.600.000
1.900.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD080)

25.000.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD079)

6.800.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt Dây Bao Tiền Ngọc Bích Nephrite Jade (MD077)

4.300.000
3.000.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt Dây Tỳ Hưu Ngọc Bích Nephrite Jade (MD075)

1.700.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt Dây Hồ Ly Ngọc Bích Nephrite Jade (MD074)

2.500.000
3.900.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt Dây Bao Tiền Ngọc Bích Nephrite Jade (MD072)

3.660.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD071)

65.000.000
990.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt Dây Chiếc Lá Ngọc Bích Nephrite Jade (MD069)

9.590.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD068)

1.500.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD067)

9.020.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD066)

6.900.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD065)

10.000.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt Dây Hồ Lô Ngọc Bích Nephrite Jade (MD064)

6.200.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD063)

7.500.000