Category Archives: Thông tin – Chính sách

Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website vuangocbich.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (người dùng). Đây là các thông tin mà vuangocbich.com cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng […]